Board of Directors

b_director


Chairman Vice-Chairman
Mr. Vinay Sah Mr. Ghanshyam Singh Bisht

Â

Mr. Bharat Lal Sah Director
Mr. Pitamber Pant Director
Mr. Durga Dass Sah Director
Mr. Bhuwan Chandra Sharma Director
Mr. Pramod Kumar Bakshi Director
Mr. Indra Singh Parihar Director
Mr. Govind Ram Raturi Director
Mr. Dinesh Sah Director
Mrs. Anita Gaba Director
Mrs. DevShree Director

 

 

 

 

 

 

 

Secretary

 

 

 

 

Mr. Akshay Kumar Sah